Greppamodul

2010 tog POS (Precisionsodling Sverige) på uppdrag av Greppa näringen fram en rådgivningsmodul om precisionsodling (modul 16A Precisionsodling). Målet med rådgivningen är att finna lösningar angående hur man kan öka precisionen i spridningen av kväve, fosfor och kalium, vilket leder till förbättringar i lantbrukarens ekonomi samt minskar växtnäringsläckaget och avgång av växthusgaser.

Lantbrukaren och rådgivaren går igenom gårdens växtodlings- och gödselplanering för de senaste åren och man tittar även på markkartor om det finns. Finns det några kväveanalyser från gödsel, växtprover eller mineraliseringsmängder från mark går man igenom dessa också. I modulen finns satellitbilder över åkermarken via CropSAT. Vid besöket studeras satellitbilder över 2-3 utvalda skiften på den aktuella gården och variationen i kvävebehov utifrån kartorna diskuteras. Variationer i fosfor och kalium diskuteras utifrån markkarteringen och behovskartor kan tas fram. Lantbrukaren får också tips på olika tekniska lösningar som finns, vad det skulle kosta och om det är ekonomiskt motiverat med ny teknik på den aktuella gården.

Mer information om modul 16A Precisionsodling finns att hitta på Greppa Näringen och själva innehållet i modulen 16A finns här 

© 2017 - 
2023
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.