Bedöm kväveupptaget i höstvete

För att kunna bedöma grödans kvävebehov under säsongen behöver man veta hur mycket kväve som grödan tagit upp, dels i det som är gödslat och dels i en nollruta. Om man inte har tillgång till en N-sensor kan man med en enkel metod, som bygger på att man mäter biomassan med en handburen GreenSeeker (NDVI-sensor) och N-koncentrationen med en N-tester, få ett mått på kväveupptaget.

Vänster: Yara N-tester
Höger: Trimble GreenSeeker

Att mäta kväveupptaget i en ogödslad nollruta i höstvete vid kompletteringsgödsling är idag den säkraste metoden för att bedöma grödans kvävebehov.  För detta har Yaras handburna N-sensor varit ett tillförlitligt verktyg men måste lejas in, vilket kan göra att det inte blir mätt i så många rutor som man skulle önska och kanske inte heller riktigt vid rätt tidpunkt.

Under 2016 och 2017 testades i höstveteförsök med olika kvävegivor, en alternativ metod för att bestämma kväveupptaget. Man kunde konstatera att kväveupptaget kunde bedömas lika bra med metoden där man använder en kombination av en N-tester och en GreenSeeker, som med en handburen N-sensor.

Gör så här:

  1. Anlägg ogödslade rutor i höstvetefälten. Lägg ut rutorna så variation i förfrukt, jordart samt historisk tillförsel av stallgödsel återspeglas så bra som möjligt.
  2. Mät kväveupptaget när grödan är i DC39-41 (flaggbladet precis helt ute) med en kombination av N-tester och GreenSeeker.
  3. Räkna ut kväveupptaget i grödan genom att multiplicera GreenSeeker-värde med N-testervärde och fyll i rutorna nedan (heltal)

Notera: Beräkningsrutan fungerar inte i webbläsaren Internet Explorer. Formlerna finns i artikeln med länk här intill

Sorterna Julius, Praktik, Ceylon:

ger kväveupptaget: 58 kg N/ha

Sorten Ellvis:

ger kväveupptaget: 72 kg N/ha
© 2017 - 
2021
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.