Kalkbehov - ett exempel

Kalkbehovet bestäms normalt från markens pH samt dess ler- och mullhalt. Ju högre ler- och mullhalt desto mer kalk går åt för att höja jordens pH-värde. Ofta sprider man en jämn kalkgiva över hela fältet. Det finns dock entreprenörer som sprider kalk varierat över fältet m h a en styrfil som kontinuerligt kan reglera den utspridda mängden.

Fältet är på 25 ha och finns i Västergötland. Vid en jordprovtagning 1995 analyserades kalkbehovet. Medelbehovet var omkring 3,5 ton kalk / ha.

Alternativ 1: Medelgiva
Om man inte tänker på att behovet kan variera inom fältet och sprider medelgivan över hela fältet så blir följden i det här fallet att endast 10 % av arealen får något så när rätt giva.

Alternativ 2: Ta hänsyn till variationen
Att medelgivan endast passar en så liten del av fältet beror på den stora inomfältsvariationen i jordens pH.

Den norra delen har ett lågt pH medan den södra delen har ett så högt pH att den knappt behöver kalkas alls.

Olika markparametrar varierar ofta olika mycket inom ett fält. Växttillgänglig fosfor, kalium, kväve och pH tillhör de mest variabla.

Stor pH-variation leder till variation i kalkbehov
Med hjälp av kartor över pH, ler- och mullhalt beräknas kalkbehovet för varje del av fältet. På vårt fält varierar kalkbehovet mellan 0 och 10 ton/ha.

Resultat av varierad åtgärd 
Kalkbehovskartan gjordes om till en styrfil och fältet kalkades 1997.

En ny jordprovtagning gjordes 2000 och vi kan se att pH-värdet i marken jämnats ut.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.