Enkla styrfiler

Den allra enklaste styrfilen är när man delar upp ett fält i två eller fler delar som man anser vara relativt homogena. I exemplet nedan visas medeltalet av några års skördekartering. En indelning efter skördenivå i några delområden har resulterat i fyra delar (A-D). En liknande indelning kan givetvis baseras på t ex jordbrukarens egen erfarenhet, jordartsskillnader som kan bestämmas med mätning med EM38 eller markkartering.

Medelvärden från en tidigare markkartering har räknats ut för de fyra fältdelarna. I tabellen kan man se att del A och C eventuellt kan behandlas som en del, medan det är en avsevärd skillnad i näringsinnehåll och skördenivå mellan övriga delområden. Växtnäringsbehovet beräknas för respektive fältdel och spridning kan göras genom manuell anpassning eller via en styrfil.

Med antingen  Yara N-Sensors datorenhet eller en handdator med GPS och programvara, t ex Farm SiteMate,  kan man enkelt styra de flesta spridare som förekommer på marknaden.  Enkla styrfiler kan göras manuellt i handdatorprogrammet. Sådana enkla styrfiler kan bl a även användas till att stänga av en spruta eller gödselspridare i något område som inte skall gödslas/sprutas.

© 2017 - 
2024
 Agroväst. All rights reserved. Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.